FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डिलासैनी गाउँपालिकाको विनियाेजन एेन २०७५ ७५/७६ 07/14/2018 - 22:52 PDF icon विनियाेजन एेन २०७५
डिलासैनी गाउँपालिकाको अार्थिक एेन २०७५ ७५/७६ 07/14/2018 - 22:50 PDF icon अार्थिक एेन २०७५
डिलासैनी गाउँ सभा संचालन(नियमावली) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/05/2018 - 22:00 PDF icon डिलासैनी गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:30 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:23 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:18 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सन्चालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:15 PDF icon डिलासैनी गाउँ कार्यपालिका बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऎन, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:11 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धि कानुन, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:08 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी कानून, २०७४.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऎन, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:01 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित ऐन, २०७४.pdf

Pages