FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक संख्या ७ का निर्णयहरु

७९-८० 07/28/2022 - 13:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक ७ मिति २०७९।०४।११.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ६ का निर्णयहरु

७८/७९ 07/13/2022 - 12:08 PDF icon कार्यपालिका बैठक ६ मिति २०७९।०३।२८ गते.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ५ का निर्णयहरु

७८/७९ 07/02/2022 - 09:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक ५ मिति २०७९।०३।१७.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ४ का निर्णयहरु

७८/७९ 07/02/2022 - 09:18 PDF icon कार्यपालिका बैठक ४ मिति २०७९।०३।१६.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ३ का निर्णयहरु

७८/७९ 06/30/2022 - 10:06 PDF icon कार्यपालिका निर्णय.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या २ का निर्णयहरु

७८/७९ 06/04/2022 - 09:50 PDF icon कार्यपालिका बैठक २ मिति २०७९।०२।२०.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १ का निर्णयहरु

७८/७९ 05/28/2022 - 10:23 PDF icon कार्यपालिका बैठक १ मिति २०७९।०२।१०.pdf

Pages